برگزاري نشست ماهيانه انجمن بيمارستان هاي خصوصي درجه يك تهران با حضور مديران عامل محترم بيمارستان هاي خصوصي و متوليان امر درمان كشور به عنوان مدعو؛ جناب آقاي دكتر آقا جاني: معاون محترم وزير بهداشت،جناب آقاي دكتر زالي: رياست محترم سازمان نظام پزشكي، جناب آقاي دكتر نوروزي: مشاور مقام محترم وزارت در امور بيمارستان هاي خصوصي، سه شنبه 19 بهمن 95 در بيمارستان آتيه برگزار گرديد.
در جلسه فوق اهم مسائل مرتبط با بيمارستان هاي خصوصي و راهكارهاي اجرائي پيشنهادي مطرح گرديد
بازديد جناب آقاي دكتر آقاجاني معاون درمان محترم وزير بهداشت و جناب آقاي دكتر نوروزي مشاور محترم وزير از پروژه بيمارستان غرب تهران (آتيه 2)