برگزاري سي و هفتمين دوره ATLS‌،
30 مهر تا 1 آبان ماه 95 در بيمارستان آتيه