همايش فصل پائیز انجمن POTA با عنوان نحوه رسیدگی و برخورد با آسيبهاي ورزشي در ارتوپدی
جمعه 95.7.30 بيمارستان آتيه - تالار دكتر هنرمند