جشنواره سلامت روان با تشكيل غرفه هايي با موضوعات و محتواي سلامت روان و كودك به شرح زير در بيمارستان اتيه تشكيل گرديد.
١- تن بي تنش.
٢- من و تو ما نشويم جز به اگاهي و مهر.
٣- قلك سلامتي.
٤- دنياي مجازي هم زيباست اگر ...
٥- كودكان زندگي را زيباتر مي كنند.
اين جشنواره كه مدت دو روز پذيراي بازديد كنندگان از عموم مردم بود امروز به كار خود پايان مي دهد.
لازم به ذكر است از كليه كاركنان بيمارستان،روساي سازمانهاي مرتبط ، كانون پرورش فكري كودكان براي همكاري و اهالي شهرك جهت بازديد از اين جشنواره دعوت به عمل امده بود.
يكشنبه مورخ ٩٥/٠٧/٢٥