• درمان   ( 16 تير 1397)
  • بیمه   ( 13 تير 1397)
  • عمل لوزه   ( 13 تير 1397)
  • هزینه تقریبی جراحی رباط صلیبی خلفی   ( 13 تير 1397)
  • بیمه آتیه سازان حافظ   ( 10 تير 1397)
  • مشاوره   ( 8 تير 1397)
  • اقامت افراد شهرستانی و بیمه تکمیلی   ( 5 تير 1397)
  • چکاپ سلامت   ( 2 تير 1397)
  • جراحی زانو   ( 29 خرداد 1397)
  • زنان و زایمان   ( 28 خرداد 1397)